Tarifas

ROTATIVAS
10”…………………………………………………………… B/.3.50
15”…………………………………………………………… B/.4.00
20”……………………………………………………………. B/.5.00
30”…………………………………………………………… B/.8.00
45”……………………………………………………………… B/.12.00
60”…………………………………………………………… B/.16.00

 

NOTICIERO EL PROVINCIANO
10”…….………………………………………………………. B/.16.00
15”……………………………………………………………. B/.20.00
20”……………………………………………………………. B/.32.00
30”…………………………………………………………… B/.40.00
45”……………………………………………………………. B/.60.00
60”…………………………………………………………… B/.80.00

 

MENCIONES Y PONCHES
Menciones Rotativas…………………….. B/. 6.00 c/u
Ponches sobre Música ……………………………..B/. 8.00 c/u
Menciones en Noticiero…….….…….…………. B/.32.00 c/u

 

BONIFICACIÓN
POR CADA 4 SPOTS RECIBIRÁ ……………………….… 1
POR CADA 6 SPOTS RECIBIRÁ …………………………. 2
POR CADA 8 SPOTS RECIBIRÁ ………………………….. 3